Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?

Dossier: Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?

“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” – “ Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Bedoelen Joden en christenen hetzelfde als ze het hebben over de Bijbel? Lezen ze ze wel hetzelfde boek? En hoe lezen ze het dan?

Speciaal voor de tweede Dag van het Jodendom (2009) zet de Katholieke Raad voor Israël een aantal belangrijke zaken op een rij in een speciaal dossier ‘Hoe lezen Joden en katholieke de Bijbel?’

1. Hoe noemen Joden en Christenen de Bijbel?
De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek waarin een groot aantal zeer verschillende geschriften, van verhalende boeken tot liederenbundels. Voor christenen bestaat de Bijbel uit twee delen: het zogeheten ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’. De Joodse bijbel omvat het ‘Oude Testament’. De benamingen ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’ zijn de meest gebruikelijke, maar niet de meest gelukkige. LEES VERDER.

2. Bedoelen Joden en Christenen wel hetzelfde boek?
Als je de inhoudsopgave van de standaardeditie, de katholieke uitgave en de Tanach naast elkaar legt valt op dat zij niet hetzelfde aantal boeken bevatten. Het Nieuwe Testament is vanzelfsprekend alleen in de christelijke edities te vinden. Maar vergelijken we Tanach met het deel ‘Oude Testament’ in de standaardeditie en de katholieke editie, dan zien we ook daar verschillen. Hoe komen die verschillen er? LEES VERDER.

3. Joden en Katholieken – Bijbel en Traditie
Ook in het christendom geldt dat de Bijbel gelezen wordt vanuit de traditie. Wat betreft de lezing van het Oude Testament geldt voor alle christenen dat deze gelezen wordt vanuit de persoon en de werken van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament vormt hier de weerslag van. Daarom kan het Nieuwe Testament niet los gezien worden van het Oude Testament. LEES VERDER.

4. Een Joodse en een Christelijke leergemeenschap
Als zoon van Israël was Jezus vertrouwd met de Tora. Als leraar van Israël interpreteerde hij de Tora voor zijn eigen tijd en door de Heilige Geest zet de geloofsgemeenschap de weg van Jezus voort in het heden. De Kerk kan hierbij leren van de ervaringen van het Joodse leerhuis van Israël, maar dient hier wel haar eigen vorm aan te geven. Klakkeloos imiteren doet geen recht aan de eigen traditie en getuigt niet van eerbied voor de eigenheid van het jodendom. LEES VERDER.

5. Vreugder der Wet
“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” “ Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Bedoelen Joden en christenen hetzelfde als ze het hebben over de Bijbel? Lezen ze wel hetzelfde boek? En hoe lezen ze het dan? LEES VERDER.

Overzicht Tenach – Oude Testament
Een overzicht van de verschillende en overeenkomsten tussen de (Joodse) Tenach en het (Christelijke) Oude Testament. (PDF)

Dag van het Jodendom 2009: Hoe gaan joden en katholieken met de Schrift om?

Op 17 januari 2009 wordt voor de tweede keer in Nederland de Dag van het jodendom gehouden. Op deze dag staat de vraag centraal hoe joden en katholieken omgaan met de Schrift. Op deze site zal regelmatig nieuw materiaal en achtergronden bij deze thematiek worden gegeven. Alle berichten over 17 januari 2009 staan hier bij elkaar.

Suggesties voor verkondiging en liturgie
Op zaterdag 17 januari 2009 vindt in de Nederlandse kerkprovincie de tweede Dag van het Jodendom plaats. Wilt u op de zondag voor of na deze datum in de verkonding speciaal aandacht besteden aan de relatie met het Jodendom, dan vindt u hier enige suggesties: voor liturgie, preek en gezangen.
Lees de suggesties voor LITURGIE; lees de suggesties voor VERKONDIGING.

Zongen de engelen Hebreeuws?
“Gloria in excelsis Deo”. Het klinkt ons zo vertrouwd in de oren, dat we bijna zouden vergeten dat de herders bij Bethlehem geen Latijn verstonden. De engelen moeten hen dus wel in het Aramees hebben toegesproken. En vervolgens zongen ze Gods lof in het Hebreeuws, volgens de rabbijnen de heilige taal. Waarom deze details? Omdat u, lezer, nu druk bent met Advent en Kerst. Maar … kort na de jaarwisseling komt alweer de Dag van het Jodendom. Op 17 januari. In 2009 voor de tweede keer in Nederland. Het thema is dan “hoe gaan joden en katholieken met de Schrift om? LEES VERDER

De tempelreiniging: een opvallend optreden van Jezus
“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn…”
In alle vier de evangeliën vinden we het verhaal over de uitdrijving van de handelaren uit de tempel. De synoptici plaatsen deze passage na de intocht in Jeruzalem (zie Matteüs 21,12-17, Lucas 19, 45-47), alleen Johannes plaatst haar aan het begin van Jezus’openbare optreden. Voor de synoptici is de tempelreiniging een van de aanleidingen voor Jezus’ arrestatie en executie. Want het was een provocerende profetische daad met politieke consequenties.
LEES VERDER

Over een klein gebod uit de Tora
“Als u onderweg een vogelnest vindt…”
“Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” (Mt. 5,17-19). Over welk ‘kleinste gebod’ gaat het hier?
LEES VERDER

Dossier: Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?
“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” – “Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Speciaal voor de tweede Dag van het Jodendom (2009) zet de Katholieke Raad voor Israël een aantal belangrijke zaken op een rij in een speciaal DOSSIER ‘HOE LEZEN JODEN EN KATHOLIEKE DE BIJBEL?’

26 september: Impulsdag
Wat kunnen parochies doen rond de Dag van het Jodendom 2009?
Op vrijdag 26 september wordt aan deze vraag een impulsdag voor pastores en vrijwilligers gewijd. In verband met het Paulusjaar, dat eind 2008 begint, staat deze dag in het teken van Paulus en het jodendom. Het ochtenprogramma zal bestaan uit inleidingen op het thema, ’s middags kan men deelnemen aan werkmodellen voor de parochie. LEES VERDER.

17 januari 2009 Dag van het Jodendom Suggesties voor liturgie

17 januari 2009 Dag van het Jodendom
Suggesties voor liturgie

(11-12-08)

Op zaterdag 17 januari 2009 vindt in de Nederlandse kerkprovincie de tweede Dag van het Jodendom plaats. Wilt u op de zondag voor of na deze datum in de verkonding speciaal aandacht besteden aan de relatie met het Jodendom, dan vindt u hieronder enige suggesties.

Zie ook de SUGGESTIES VOOR VERKONDIGING.

1. Suggesties voor de verkondiging

11 JANUARI 2009: DOOP VAN DE HEER

Lezingen: Jesaja 42,1-4.6–7; Handelingen 10,34-38; Marcus 1,7-11

In deze periode van het kerkelijk jaar vieren we, na de geboorte van Jezus, op 1 januari de besnijdenis van Jezus. Op 2 februari wordt de Opdracht van de Heer in de Tempel herdacht. Jezus’ doop in de Jordaan, die vandaag centraal staat, bevestigt eveneens zijn geworteld zijn in het Joodse volk. Wat betekent dat?

Leven uit die traditie is leven met een opdracht, ‘staan in het Verbond’: het volbrengen van de voorschriften, geboden (de Tora), en de trouw om die opdracht intenser te beleven. De kracht en de weldaad van dat (op)voedende Woord van God wordt benadrukt in de Jesaja-lezing.

In de evangelielezing van vandaag wordt verteld dat Jezus Johannes de Doper opzoekt. Dit onderstreept de ernst waarmee Hij de verbondsopdracht wil volbrengen. Johannes riep op tot ommekeer (‘tesjoeva’, ook vertaald als ‘bekering’), de radicale verandering van houding.

Tesjoeva is een fundamenteel begrip in de relatie van God en mens. In heel het Oude Testament komt dit thema telkens terug. Hoe zal de mens komen tot volledige gerichtheid op ‘Uw wil geschiede’? In het Hebreeuws spreekt men van ‘kavana’, het gericht zijn van ons hart op God in volledige toewijding.

De Doper benadrukt: na mij zal er iemand komen in wie die toewijding en dus de kracht en majesteit van Gods woord zo aanwezig is, dat de Geest doorbreekt. Dat is de gave van God, zoals we ook in Handelingen 10 kunnen lezen.

Deze gave Gods wordt aan Jezus geschonken. Het goddelijke openbaart zich aan Jezus in het teken van de duif. De duif kennen we in de bijbel ook als persoonsnaam: Jona, de profeet die gestuurd wordt naar het volk van Ninevé. Daar staat de bekering/ommekeer van een vreemd volk centraal als een voorbeeld voor Jona zelf. In de lezing van Marcus klinkt een stem uit de hemel (‘bat kol’, letterlijk: ‘dochter van de stem’): ‘Mijn veelgeliefde; in u heb Ik welbehagen’. In deze woorden horen we de woorden van Jesaja klinken, die we vandaag gelezen hebben: ‘Dit is mijn dienaar, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie Ik behagen schep.’ Marcus vermeldt uitdrukkelijk, dat Jezus vanuit Galilea komt, ‘het Galilea van de heidenen’, zoals anderen vanuit Judea en Jeruzalem kwamen, omdat zij verlangden Gods opdracht te vervullen: te leven naar de Tora. De doop en de ommekeer/bekering zijn teken en getuigenis van het aanvaarden van die opdracht.

18 JANUARI 2009: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Lezingen: 1 Samuël 3,3b-10.19; 1 Korintiërs 6,13c-15a.17-20; Johannes 1,35-42

De evangelielezing van vandaag volgt op het verhaal van Jezus’ doop door Johannes de Doper (zie Joh 1,19-34). De Doper kent een kring van leerlingen. Dat typeert zijn invloed. Hij maakte ‘school’ met zijn beweging. Maar het gaat hem niet om hemzelf, maar om wat Jezus zal gaan doen met het oog op het koninkrijk Gods, zoals we dat als een programma aangeduid vinden in de lofzang van Zacharias (Lc 1,68-79). De Doper spreekt over Jezus als het ‘lam’, zachtmoedig, nederig, en verwijst daarmee al naar Jezus’ sterven. Maar daaraan vooraf zullen mensen tot Hem komen om te luisteren en zijn leerling te worden. We lezen in Joh 1,37 dan ook: ‘Ze bleven die dag bij Hem’. De evangelist stipt hier aan wat er in de loop van het evangelie zal gebeuren: Jezus zal een kring van leerlingen vormen en die moeten leren luisteren waardoor zij tot inzicht zullen komen van Gods opdracht aan ons en over zijn zending als Messias. De evangelist preludeert al op de gemeenschap die de Heer zal opbouwen en later gebouwd zal zijn op Hem en zijn leerlingen (vgl. Johannes 21).

Het sleutelbegrip voor de lezingen van vandaag is ‘luisteren naar Gods stem’. In het verhaal van de kleine Samuël wordt dat beeldend opgeroepen in dat woord ‘luisteren’. Voor Joden begint iedere dag met het bidden van het ‘Sjema’: ‘Luister Israël de Heer onze God is één; Hij alleen.’ (Dt 6,5) Dit is de houding van de leerling: ontvankelijk zijn, willen horen. Zo’n houding maakt handelen en verkondigen mogelijk. Zoals de beroemde rabbi Hillel (1 e eeuw voor Chr.) zei: ‘Ga en leer’.

Jezus sluit zich daarbij aan: ‘Ga , maak alle volken tot mijn leerling.’(Mt 28,19). Zoals de doop een proces is en tegelijk een proces in werking zet, zo is dat ook met luisteren: in het permanent luisteren en leren wordt men vertrouwd met Gods opdracht en bereid te volbrengen wat God van ons mensen verlangt. De eerste leerlingen zijn geraakt. In hen komt de hunkering om te leren en te luisteren, al is er nog een lange weg te gaan. Maar de inzet is duidelijk. Jezus zal in diepte en breedte het licht van de Tora doen schijnen; zoals Lucas schrijft in zijn verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor: ‘Er klonk een stem uit de wolk , die zei: ‘Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem.’ (Lc 9,35)

2. Suggesties voor liederen

Uit: Gezangen voor Liturgie

11 JANUARI, bij het thema ‘doop’:

416 Dat wij vol stromen
419 De geest des Heren heeft
444 God die ons heeft voorzien
487 Lied van de Doper
526 Het lied van doop en bekoring

11 JANUARI, gedachte aan epifanie:

479 Juicht voor de koning couplet 2 en 4
611 Heer, hoe zijt Gij gekomen

11 en 18 JANUARI, bij het thema ‘Woord van God’:

446 God heeft het eerste woord
475 In den beginne was het Woord
477 In het begin was het woord
582 Dat word waarin ons richting werd gegeven
593 Die chaos schiep tot mensenland
619 Hort hoe God met mensen omgaat, couplet 1.3.8.12.13
640 Van ver, van ouds

18 JANUARI, bij de lezing uit Johannes

478 Jezus die langs het water liep
430 Een ballade bij het evangelie ( gedeelten )
513 Midden onder u

3. Overige suggesties

In veel kerken staat achterin de liturgische ruimte of in de ontmoetingsruimte een zogenaamde symbooltafel. U kunt deze tafel speciaal inrichten voor de Dag van het Jodendom. Hebt u slechts één symbooltafel, dan is een hoek van de tafel met boeken en folders ook geschikt.

Suggesties:

Geef de Bijbel een duidelijke centrale plaats.
Leg meerdere Bijbelvertalingen neer, een exemplaar met de Hebreeuwse tekst of de uitgave NBG-uitgave Tanach ( Hebreeuws-Nederlands).
Hang posters op over de Dag van het Jodendom (downloadbaar van de website HTTP://WWW.DAGVANHETJODENDOM.NL/PROMOTIE.HTM) of folders/posters. die aandacht geven aan Bijbelthema’s. Denk b.v. aan materiaal van de Katholieke Bijbelstichting (HTTP://WWW.RKBIJBEL.NL/), met name de kaarten van kunstenaar Marcus van Loopik.
Kunstboeken met werken van Chagall.
Zet een zevenarmige kandelaar neer. Deze kandelaar verwijst naar de menora, de kandelaar die in de tempel van Jeruzalem stond.
Wellicht zijn andere voorwerpen en attributen beschikbaar die de relatie met het Jodendom kunnen aangeven (jad, sederschaal)
Indien beschikbaar: leg folders neer van het Joods Historisch Museum, van de Katholieke Raad voor Israël, van plaatselijke leerhuizen.
Leg boeken over het jodendom neer.
Drs. Frans Zwarts

Dag van het Jodendom 2008: Met Nieuwe Ogen

Thema van 2008: ‘Met Nieuwe Ogen’.

Mgr. A.H. van Luyn sdb: “Ik heb het jodendom heel hoog zitten. Hier liggen de wortels van ons geloof. Het optreden van Jezus als leraar, profeet en heiland valt los van diens jood zijn niet te begrijpen.” Lees het hele INTERVIEW met Van Luyn uit de Kroniek en een speciale AANBEVELING van de bisschoppelijk referent voor de Betrekkingen met het Jodendom.

Drs. Jaap van der Meij over de Dag van het Jodendom en het thema ‘Met Nieuwe Ogen’. “We kunnen ons eigen geloof niet goed begrijpen zonder enig benul van de joodse achtergronden. De leerlingen van Jezus, de evangelisten, Maria, Jozef, Jezus zelf en zo goed als iedereen in zijn entourage waren vrome joden.” Lees het HELE INTERVIEW van de voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël.

Ontmoeting

Een aantal Europese landen is katholiek Nederland voorgegaan bij het vormgeven van zo’n speciale dag en deze blijkt een uitstekende gelegenheid te zijn voor studie, bezinning en ontmoeting. Het is overigens niet de bedoeling dat 17 januari onderdeel uitmaakt van de liturgische cyclus van het jaar, want deze is immers al heel vol. Ook gaat het niet om een politieke discussie over de situatie in het Midden-Oosten. Het jodendom heeft een speciale betekenis voor het christendom, omdat Jezus joods was en het christendom voortkomt uit het jodendom. Het is belangrijk om daar tijdens deze dag dieper op in te gaan. De Dag van het Jodendom biedt ook een goede gelegenheid voor joden en katholieken om elkaar te ontmoeten.

Activiteiten

De volgende activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Zo kan er een studieavond georganiseerd worden over het jodendom. Thema’s zijn er genoeg. Er valt te denken aan de manier waarop joden en christenen met de Schrift omgaan of aan de joodse wortels van het christendom. Een ander belangrijk thema is de messiaanse hoop die onder joden en christenen leeft, joodse en christelijke religieuze feesten, cultuur, ethiek, familieleven, enzovoort. Ook kunnen excursies of historische stadswandelingen georganiseerd worden, terwijl een bezoek aan de synagoge voor veel mensen interessant kan zijn.

ER IS CONCREET MATERIAAL OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN.

Zongen de engelen Hebreeuws?

“Gloria in excelsis Deo”. Het klinkt ons zo vertrouwd in de oren, dat we bijna zouden vergeten dat de herders bij Bethlehem geen Latijn verstonden. De engelen moeten hen dus wel in het Aramees hebben toegesproken. En vervolgens zongen ze Gods lof in het Hebreeuws, volgens de rabbijnen de heilige taal.

Waarom deze details? Omdat u, lezer, nu druk bent met Advent en Kerst. Maar … kort na de jaarwisseling komt alweer de Dag van het Jodendom. Op 17 januari. In 2009 voor de tweede keer in Nederland. Het thema is dan “hoe gaan joden en katholieken met de Schrift om?

De Schrift die joden en katholieken gemeenschappelijk hebben, is de Hebreeuwse bijbel. Maar we lezen haar heel verschillend. Vanuit verschillende invalshoeken, meet een andere bril en andere vooronderstellingen. Toch kunnen katholieken veel leren van de joodse leeswijze van de bijbel.

Als je goed kijkt, vind je in het Evangelie al de joodse leeswijze van de Hebreeuwse bijbel terug. Ook in de kerstverhalen bij Mattheus en Lucas. Het eerste evangelie legt de nadruk op Jozef. Hij vertoont veel overeenkomsten met zijn naamgenoot uit het Oude Testament. Hij is een rechtvaardige in de traditie van het Oude Testament. En hij is een dromer. Niet over zijn persoonlijke carrière, maar over de verlossing doe God aan zijn volk geeft. En over de rol die hij, Jozef, mag spelen voor het kind dat aan zijn zorg wordt toevertrouwd.

Maar Mattheus brengt ook een contrast aan. De pasgeboren verlosser moet vluchten naar Egypte, het land waaruit God het volk heeft bevrijd. De reden: de koning in het Heilig land is geen koning naar Gods hart, maar even erg als de Farao van destijds een kindermoordenaar. De wereld staat op z’n kop. Het volk heeft opnieuw behoefte aan verlossing, maar nu in eigen huis. En die verlosser wordt “uit Egypte geroepen” net als destijds het gehele volk.

Deze bescheiden voorbeelden laten zien, dat de joodse achtergronden van het NT geen aparte afdeling van de exegese vormen, maar integraal deel zijn van elk goed begrip van het NT.
Omgekeerd vormt het Nieuwe Testament soms een historische bron voor latere ontwikkelingen in de joodse traditie zelf. Een voorbeeld is de naamgeving van een jongetje bij de besnijdenis op achtste dag. Rabbijnse bronnen zwijgen over de achtste dag als moment van de naamgeving … tot inde middeleeuwen. Lucas vermeldt de achtste dag al bij Johannes de Doper (Lc 1,59vv) en Jezus zelf (2,21).

Toch zal gezamenlijke bijbellezing van joden en christenen zich vooral concentreren op de Oude Testament, de Tenach. Juist op dit voor veel katholieken weinig vertrouwde terrein, kunnen joodse inzichten ons verder helpen.

Bron: Jaap van der Meij.

De tempelreiniging: een opvallend optreden van Jezus “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn…”

De tempelreiniging: een opvallend optreden van Jezus
“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn…”

“Ze kwamen in Jeruzalem. Hij (Jezus) ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.

(Marcus 11, 15-19)

Inleiding

In alle vier de evangeliën vinden we het verhaal over de uitdrijving van de handelaren uit de tempel. De synoptici plaatsen deze passage na de intocht in Jeruzalem (zie Matteüs 21,12-17, Lucas 19, 45-47), alleen Johannes plaatst haar aan het begin van Jezus’openbare optreden. Voor de synoptici is de tempelreiniging een van de aanleidingen voor Jezus’ arrestatie en executie. Want het was een provocerende profetische daad met politieke consequenties.

In de eerste eeuw van onze jaartelling was de tempel in Jeruzalem, van oudsher het religieuze centrum van de Joodse wereld, tevens geworden tot het politieke, economische en financiële centrum ervan politiek, wetgeving en belastingen (zie ACHTERGRONDINFORMATIE). Uit de geschriften van de Joodse auteur Flavius Josephus (37- rond 100 na Chr.) en andere geschriften (Qumran en rabbijnse bronnen) weten we dat er veel kritiek was op wat op deze gang van zaken rond de tempel. De kritiek gold ook de priesterlijke elite in Jeruzalem, die hiervoor verantwoordelijk werd gehouden. Bijkomend punt van kritiek was dat deze elite samenwerkte met de Romeinse bezetters.

Een van de rabbijnse bronnen waaruit we kunnen opmaken dat er onder de Farizeeën en in brede lagen van de joodse bevolking weerzin bestond tegen het tempelbedrijf is de Talmoed. Hierin vinden we het volgende verhaal, dat niet lang na de verwoesting van de tempel door de Romeinen (70 na Chr.) speelt:

“Een voorval met onze meester Jochanan ben Zakkai. Hij was onderweg toen rabbi Josjoea achter hem aanliep en zei: Wee ons, want het Huis (de Tempel) is verloren gegaan, en daarmee de plaats die onze zonden verzoende! Hij antwoordde: Vrees niet, we hebben er een andere verzoening voor in de plaats. Hij vroeg: wat dan? Hij zei tot hem: ‘Barmhartigheid wil Ik, geen offers’(Hos. 6:6)’.” (Avot de-Rabbi Natan, B8)

Jezus’ daad moet gezien worden binnen een brede stroom van ongenoegen, als niet te miskennen protest tegen het misbruik van de tempel–‘huis van gebed’—om economische, financiële en politieke redenen.

Volgens het Marcusevangelie gaat Jezus opvallend fel tekeer. De scène speelt zich af op het tempelplein, het zogenaamde voorhof van de heidenen, niet in de tempel zelf (zie ACHTERGRONDINFORMATIE). Jezus’ optreden is een kritiek op de corrupte tempelpraktijk, niet op de eredienst in de tempel zelf. Het gaat er hem juist om dat de heiligheid van de tempel en daarmee de heiligheid van de cultus aangetast wordt door praktijken eromheen. Er hing geen ‘geur van heiligheid’ op het tempelplein.

In Marcus zien we een woedende Jezus. Hij maakt een zweep van touwen en ranselt iedereen van het tempelplein weg. Ook runderen en schapen. De tafels van de geldwisselaars schopt hij met geld en al omver. De woorden die hij tijdens zijn actie uitschreeuwt:‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn?” refereren aan de woorden van de profeten Jesaja en Jeremia.

Jezus verdedigt zijn daden door te wijzen op het feit dat de tempel bedoeld is als gebedshuis voor alle volken. De profeet Jesaja had aangekondigd, dat in het komende Messiaanse vrederijk de tempel er niet alleen zal zijn voor het volk Israël, maar voor alle volken (Jes. 56,6-7):

“En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken.”

De profeet Jeremia protesteert tegen het onrecht in het land (Jer. 7,4-11):

“Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: ‘Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’ Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.”

Een derde tekst die meespeelt is uit het boek Zacharia. In Zacharia 14 schetst de profeet het aanbreken van het koninkrijk van God. De volken die Jeruzalem belagen zullen voortaan naar Jeruzalem komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14,16).

“Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.” (Zach. 14,20-21)

Met zijn optreden in de tempel plaatst Jezus zich in de profetische traditie waarin zorg om de heiligheid van de eredienst, gerechtigheid, trouw aan de geboden en het uitzien naar Gods koninkrijk over heel de aarde samengaan.

Materiaal

Voor ieder het blad met teksten; papier en pennen; flap-over of whiteboard en stiften; bijbels.
Werkwijze

Deel aan de aanwezigen het blad met teksten uit.
Lees samen TEKST 1.
Loop met de aanwezigen het verhaal door. Vertel kort over de gang van zaken rond de tempel (zie ACHTERGRONDINFORMATIE).
Op het tekstblad staat een aantal stellingen over Jezus (tekst 2). Laat de aanwezigen voor zichzelf de stelling kiezen die volgens hen het beste past bij de Marcustekst of die henzelf het meest aanspreekt. Verdeel vervolgens de groep in subgroepjes, volgens de lijnen van de gekozen stelling of anderszins (twee- of viertallen; hangt af van het aantal deelnemers).
Iedere groep zoekt argumenten voor zijn stelling. Daarvoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van de teksten die Marcus citeert (tekst 3-4) of zijn verhaal op een andere manier illustreren of ondersteunen (tekst 5-7). Iedere groep kiest een woordvoerder en schrijft zijn stelling plus argument (‘Jezus was…, omdat…’) op de flap-over of whiteboard. De woordvoerder van groep 1 krijgt kort (!) gelegenheid zijn stelling te verduidelijken. Hierna mogen hem twee (niet meer!) tegenargumenten of kritische vragen voorgelegd worden. De woordvoerder beantwoordt deze; ruggespraak met andere groepsleden is toegestaan. Hierna is groep 2 aan de beurt, enzovoort.
Aan het eind vat de gespreksleider de discussie kort samen. Zijn er deelnemers van mening veranderd? Heeft de discussie hun beeld van Jezus veranderd?
Varianten:

Werk met een hoofdvraag: wat vindt u van Jezus’ optreden zoals Marcus dat beschrijft? Valt het volgens u onder de noemer ‘gewelddadige actie’? Waarom wel of niet? Vindt u een actie als deze gerechtvaardigd (Inhoudelijk? Wat methode betreft?) Zijn er parallellen te trekken met andere acties in de geschiedenis of acties in onze tijd? Hoe beïnvloedt dit verhaal uw beeld van Jezus?
Extra’s

Werken met beeldmateriaal. Op internet zijn afbeeldingen te vinden op de website De Bijbel in de Nederlandse cultuur (WWW.BIJBELENCULTUUR.NL).
Een bruikbaar boek is L. Goosen: Van Andreas tot Zacheüs; thema’s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten (Amsterdam: Boom, 1999)
ISBN 9061685796/ 9789061685791
Werken met film. In een aantal films is de tempelreiniging verbeeld (b.v. Jésus de Montreal, Vangelo secondo Matteo). Voor recensies en boekjes over films plus filmkijken zie de site van de KFA filmbeschouwing: WWW.KFA-FILMBESCHOUWING.NL/
Achtergrondinformatie

De tempel: het centrum van het jodendom

De tempel was voor de joden, dus ook voor Jezus, het hart van Jeruzalem en de heiligste plaats van hun leven. Maar die ‘heiligheid’ werd besmeurd en verontreinigd door allerlei misbruiken, gesjacher en politiek gekonkel. Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw van onze jaartelling, documenteerde de val van Jeruzalem en de ondergang van de Tempel. In zijn opinie zijn radicale politiek-religieuze groepen als de Zeloten verantwoordelijk voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. Zo vertelt hij over de moord op de hogepriester Jonathan en andere begane moorden door deze radicalen. In De Joodse Oorlog stelt hij zelfs dat het joodse volk het best af is wanneer het zich eensgezind schikt onder de Romeinse overheersing. Wat we echter moeten bedenken is dat Josephus bepaald geen onafhankelijk verslaggever is. Afkomstig uit priesterkringen, leidde hij in het begin van de Joodse opstand (66-70) de Joodse troepen in Galilea tegen de Romeinen. Nadat hij krijgsgevangen gemaakt was koos hij de zijde van de Romeinen en verkeerde in kringen rond de keizer. In het jodendom is hij daarom op de eerste plaats als verrader gezien. Zijn boeken geven echter wel het meest gedetailleerde verslag van de geschiedenis van de Joden in de tijd van Jezus dat we hebben.

Uit Josephus’ boek De Joodse Oorlog (5:184-247)en de Misjna (traktaat Middot) weten we het een en ander over de tempel. Koning Herodes de Grote had in 18 of 19 v.Chr. de tempel laten uitbreiden en verfraaien. De Klaagmuur of Westmuur is het enige deel dat nog van dat tempelcomplex over is.
Wanneer men in Jezus’ tijd de trappen van het tempelplein opliep kwam men eerst op een groot plein, waar iedereen mocht komen. Dit plein heette het ‘voorhof van de heidenen’. Het was alleen joden toegestaan om de eigenlijke tempel te betreden. Niet-joden riskeerden bij overtreding de doodstraf.
Het eerste voorhof van de eigenlijke tempel werd het ‘voorhof van de vrouwen’ genoemd, omdat ook joodse vrouwen dit mochten betreden. Als men verder doorliep ging men door de Nicanorpoort naar het ‘voorhof van de priesters’, waartoe alleen mannen toegang hadden. Daar stond het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Als men de trappen naar de tempel zelf opliep kwam men eerst in een voorhal. In dit ‘Heilige’ mochten alleen de priesters komen. Een voorhangsel bood toegang tot het ‘Heilige der heiligen’, de achterste ruimte, die leeg was omdat de Ark van het verbond al in de tijd van de verwoesting van de eerste tempel door de Babyloniërs (587 voor Chr.) was verdwenen.

In Jezus’ tijd was de tempel het hart van het jodendom, ook voor joden die ver van Judea woonden. Voor al deze mensen moet het een bijzondere ervaring geweest zijn, op het tempelterrein zo dicht bij God aanwezig te zijn. Het hele tempelterrein was heilige grond, gewijd aan de aanwezigheid van God en aan de dienst van God. Daarom moest dit ook op een bijzondere wijze gestalte gegeven worden, door te bidden of te offeren.

De tempel als economisch centrum

Alle Joden betaalden tempelbelasting. Zoals wij in Zwitserland of Amerika niet met euro ‘s kunnen betalen, zo konden Joden uit Rome (of andere landen) hun bijdrage aan de tempel niet met de Griekse of Romeinse munten (met het beeld van de keizer er op!) betalen. Deze moesten gewisseld worden voor sjekels, de lokale munt. Op het terrein van het tempelcomplex in Jeruzalem waren daarom geldwisselaars actief. Die wogen de verschillende vreemde munten na deze eerst te hebben gewogen probeerden er zelf ook beter van te worden.

De bezoekers van de tempel die een offer kwamen brengen, konden moeilijk hun offerdieren en andere offerwaar van huis meenemen. Op het tempelcomplex waren handelaren die deze verkochten. Van hen kocht je het dier dat je wilde offeren en dit bracht je naar de tempel. De armen die geen geld bezaten om een groter dier voor hun offer te kopen, mochten een duif offeren, daarom werden die hier ook verkocht. Ook bij deze handel gold de wet van vraag en aanbod: liep de vraag naar een bepaald product op, dan steeg de prijs. De handel bij de tempel leverde vaak flinke winst op.

Dat in de buurt van de tempel handel gedreven werd om het bezoekers mogelijk te maken een offer te brengen is op zich te begrijpen. Waar critici zich kwaad over maakten waren de vaak oneerlijke handel en het feit dat de handel zich niet afspeelde bij de tempel, maar op het tempelterrein zelf, in de voorhof van de heidenen. De handelaren leken zichzelf te beschouwen als ook in de heilige dienst te staan en daarom ook hun werk te mogen verrichten binnen de muren van de voorhof. Alle activiteiten in de voorhof werden georganiseerd door de priesterklasse, in het bijzonder door de hogepriesterlijke familie. Zo waren de kramen en het verdere meubilair het eigendom van de zonen van de hogepriester Annas. Dit deed het gezag van de hogepriesterlijke familie geen goed.

Verder lezen

K. Armstrong, Jeruzalem (Amsterdam: De Bezige Bij, 2006), ISBN: 9789023422655
P.J. Tomson, ‘Als dit uit de Hemel is…’; Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom ( Hilversum / Zoetermeer, Folkertsma Stichting / Boekencentrum, 42001) ISBN: 9023906217
L. Goosen, Van Andreas tot Zacheüs: thema’s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten (Amsterdam: Boom, 1999) ISBN: 9061685796 of 9789061685791
Teksten

Tekst 1

Ze kwamen in Jeruzalem. Hij (Jezus) ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.

Marcus 11,15-19
Tekst 2

Stelling 1: Jezus was een sociaal bewogen man die opkwam voor de armen en zich afzette tegen de aristocratie. Het ging hem vooral om de sociale ongelijkheid en uitbuiting.

Stelling 2: Jezus was een revolutionair, die net als de Hasmoneeën de tempel wilde heroveren door een opstand te ontketenen. De tempel moet gereinigd worden!

Stelling 3: Jezus was een zeer religieuze jood. Het ging hem voornamelijk om de heiligheid van de tempel die werd geschonden. Zaken als reinheid en onreinheid zijn zeer belangrijk voor hem.

Stelling 4: Jezus verkondigde het Rijk Gods. Hij gelooft dat het Koninkrijk van God nabij is. De tempel moet voor deze eindtijd gereed gemaakt worden, wanneer de rechtvaardigen uit alle volkeren naar Jeruzalem zullen trekken, om daar de God van Israël te loven.
Tekst 3

“En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken.”

Jesaja 56,6-7

Tekst 4

“Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: ‘Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’ Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.”

Jeremia 7,4-11
Tekst 5

“Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.”

Zacharia 14,20-21
Tekst 6

“Een voorval met onze meester Jochanan ben Zakkai: Hij was onderweg toen Rabbi Josjoea achter hem aanliep en zei: Wee ons, want het Huis (de Tempel) is verloren gegaan, en daarmee de plaats die onze zonden verzoende! Hij antwoordde: Vrees niet, we hebben er een andere verzoening voor in de plaats. Hij vroeg: wat dan? Hij zei tot hem: ‘Barmhartigheid wil Ik, geen offers’(Hos. 6:6)’.”

(Avot de-Rabbi Natan, B8)
Tekst 7

Judas en zijn broers zeiden: ‘Onze vijanden zijn verslagen. Laten we het heiligdom reinigen en het opnieuw inwijden.’

De hier beschreven gebeurtenissen spelen zich af na de overwinning van Joodse opstandelingen onder leiding van Judas Maccabeüs op de Griekse heerser Antiochos IV in 164 v. Chr. Antiochos had van de tempel in Jeruzalem een heiligdom van Zeus gemaakt als onderdeel van zijn campagne om zijn gebied te Helleniseren.

Het hele leger verzamelde zich en ging op weg naar de Sion. Daar zagen ze hoe verlaten het heiligdom er bij lag. Het altaar was ontwijd, de poorten waren verbrand en de voorhoven waren met onkruid overwoekerd, als in een bos of in de bergen. De vertrekken van de priesters waren vervallen. Judas en zijn mannen scheurden hun kleren en begonnen luid te jammeren. Ze gooiden stof over hun hoofd en wierpen zich op de grond. Ze bliezen op de trompetten en riepen de hemel aan. Vervolgens wees Judas een groep mannen aan die het garnizoen in de citadel op een afstand moest houden totdat het heiligdom gereinigd was. Hij koos wetsgetrouwe priesters uit van onbesproken gedrag, die het heiligdom reinigden en de stenen die het altaar ontwijd hadden afvoerden naar een onreine plaats. Ze overlegden wat ze met het ontwijde brandofferaltaar moesten doen en besloten – terecht – het neer te halen, zodat het hun niet tot schande zou strekken nu het door vreemde volken verontreinigd was. Ze haalden het altaar dus neer en legden de stenen op een geschikte plaats op de tempelberg tot er een profeet zou komen die wist wat ermee moest gebeuren. Daarna namen ze ongehouwen stenen, zoals de wet voorschrijft, en bouwden een nieuw altaar, precies als het vorige. Ze brachten het heiligdom en de ruimten in de tempel in de oude staat terug en heiligden de voorhoven. Ze maakten nieuw tempelgerei en zetten de lampenstandaard, het reukofferaltaar en de tafel van de toonbroden in de tempel. Ze brandden reukwerk op het altaar en staken de lampen aan, die voortaan weer in de tempel brandden. Ze legden toonbroden op de tafel en hingen de voorhangsels op. Daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid.

1 Maccabeeën 4,36-58

De Bijbelteksten in dit document zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007

Over een klein gebod uit de Tora: “Als u onderweg een vogelnest vindt…”

Over een klein gebod uit de Tora
“Als u onderweg een vogelnest vindt…”

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.”

(Matteüs 5,17-19)

Inleiding

In het jodendom staan de Tora en de manier waarop je die in het dagelijkse leven in praktijk brengt centraal. Daarbij gaat het niet alleen om grote geboden als het liefhebben van God en de naaste, maar om alle ge- en verboden, ook die welke betrekking hebben op alledaagse zaken als kleding en voedsel. Net als Jezus zelf hielden ook zijn eerste volgelingen zich aan de voorschriften van de Tora, zoals die in hun tijd geïnterpreteerd werden (zie te tekst uit het Matteüsevangelie). Toen echter niet-Joden tot de christelijke gemeenschap toetraden kwam de vraag op in hoeverre ook zij zich aan alle geboden moesten houden. Met name de besnijdenis en de voedselvoorschriften (de kasjroet) werden onderwerp van discussie. Paulus hield een pleidooi om niet-Joodse christenen vrij te stellen van deze voorschriften. Zijn argumenten met betrekking tot de Tora, of misschien beter: de manier waarop zijn argumenten geïnterpreteerd werden, hebben bijgedragen tot het bij veel christenen levende negatieve beeld van Joods ‘wetticisme’ tegenover christelijk ‘geloof’. Christenen bleven vasthouden aan de belangrijkste Bijbelse geboden (‘de tien geboden’). Maar de uitwerking van alle 613 bijbelse geboden in een stelsel van interpretaties (de ‘mondelinge Tora’) en regels (‘halacha’) werd het exclusieve domein van het jodendom.

Vooral de laatste decennia zijn in het christendom de belangstelling en het begrip voor het eigene van het jodendom gegroeid. Veel katholieken herkennen in de rol van voorschriften in het dagelijks leven ook iets van het katholicisme van voor 1970, toen het ritme van het dagelijks leven bepaald door het ritme en de voorschriften van het kerkelijk jaar. Vaak werden die als dwingend ervaren. Maar intussen groeit ook het inzicht dat (religieuze) regels en rituelen het dagelijks leven verdiepen en verrijken.

In de tekst van Matteüs spreekt Jezus over het belang van zelfs het kleinste gebod. Daarom verkennen we in deze bijdrage ‘klein’ en voor de meesten van ons onbekend bijbels gebod, om te ontdekken welke betekenis het misschien ook voor ons kan hebben. We gaan daarbij onder andere te rade bij enkele bekende Joodse commentatoren.

Materiaal

Voor ieder het blad met teksten; papier en pennen; Bijbels.
Werkwijze

Deel aan de aanwezigen het blad met teksten uit.
Lees samen tekst 1. Wat zegt de tekst precies? Gebruik tekst 2 (uit de Talmoed) eventueel als leeshulp. Probeert u bij het lezen ook de situatie voor te stellen: u bent (te voet) onderweg van A naar B, u hebt honger en kunt niet zo gemakkelijk aan eten komen.
Leg uit dat dit kleine gebod van Deuteronomium 22,6-7 ingebed is in een hele weefsel van geboden dat je in de boeken Exodus-Deuteronomium vindt. Onze tekst staat niet op zichzelf. In Joodse commentaren wordt een verband gelegd tussen Deuteronomium 22,6-7 en Leviticus 22,28. Het principe dat de ene Bijbeltekst te maken heeft met de andere en dat de ene tekst de andere uitlegt vinden we in zowel het jodendom als het christendom.
Lees plenair tekst 3 (Leviticus 22,28); lees eventueel ook de context (Bijbel).
Afhankelijk van het aantal deelnemers leest en bespreekt u de commentaren van Maimonides en Nachmanides (tekst 4-5) in groepen of plenair. Gebruik hiervoor de vragen bij deze teksten (zie tekstbladen).
Aansluitend op of ter vervanging van de tekstbespreking schrijven de deelnemers in groepjes een brief aan de minister van Landbouw om te pleiten voor veranderingen in de bio-industrie. Gebruik in de brief de argumenten van Maimonides en/of Nachmanides. Andersom kan ook: stel dat u een dierenwinkel of boerderij hebt en de plaatselijke Dierenbescherming ervan wilt overtuigen dat u uw dieren goed behandelt. Gebruik in uw brief de argumenten uit de teksten.
Extra’s

U kunt eventueel nog een van de volgende kwesties aan de orde stellen:

Joodse commentatoren wijzen erop op dat er in de Tora twee geboden zijn waarbij gezegd wordt dat je een lang leven zult hebben als je je er aan houdt. Het gaat om het gebod uit Deuteronomium 22,6 en het gebod je vader en moeder te eren (Exodus 20,12 en Deuteronomium 5,16). Waarom zou het idee dat je lang zult leven juist bij deze twee geboden staan? Wat zou volgens u het verband kunnen zijn tussen die twee?
In het christendom is over het algemeen meer onderscheid gemaakt tussen mens en dier. De kerkvader Augustinus (345-430) bijvoorbeeld benadrukt dat dieren onderworpen zijn aan de mens. Thomas van Aquino (1225-1275) zegt dat schepping geordend is volgens een bepaalde hiërarchie, waarbij de mens bovenaan staat. De mens staat boven het dier, omdat dieren uitsluitend vanuit hun instinct handelen, terwijl mensen handelen vanuit hun vermogen om te denken. Leg hiernaast de opvatting van Maimonides (tekst 4).
In de christelijke traditie kennen we teksten, verhalen of personen die spreken van een andere visie op dieren dan die van Thomas. Kunt u daarvan voorbeelden noemen? (Denk bijvoorbeeld aan het bekende verhaal van Franciscus van Assisi en de wolf van Gubbio: zie WWW.CASA-IN-ITALIA.COM)
Verder lezen

Zie voor basisinformatie over Bijbel in jodendom en christendom en schriftelijke en mondelinge Tora, die HET SPECIALE DOSSIER.
Over jodendom en milieubehoud zie: Jonathan Sacks, Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen (Zoetermeer: Meinema/Kapellen: Pelckmans, 2005; ISBN 90-211-4081-0), blz. 208-226.
Teksten
Tekst 1

“Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt in een boom of op de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest mocht uithalen. De jongen mag u meenemen, maar de moeder moet u in elk geval laten gaan. U zult er wel bij varen, een lang leven zal u beschoren zijn.”

(Deuteronomium 22,6-7)

Tekst 2

“Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt” – dit sluit een vogelnest dat binnen handbereik ligt uit.”

(Babylonische Talmoed, traktaat Chullin 139a; Sifrei 22:55)

“…een nest waarin een vogel op haar jongen of haar eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien” – maar als ze daarboven vliegt, dan mag je haar pakken van haar jongen.”

(Babylonische Talmoed, traktaat Chullin 140b)

Tekst 3

“Een rund, schaap of geit mag niet worden geslacht op dezelfde dag als een eigen jong.”

(Leviticus 22,28)

Tekst 4

“De pijn van dieren in zulke omstandigheid is uitermate groot, want er is geen verschil tussen de pijn van mensen en die van andere levende wezens. De liefde en tederheid van de moeder voor haar kinderen komt immers niet voort uit het vermogen om te denken, maar uit de het vermogen je in te leven, een vermogen dat niet alleen de mens maar de meeste levende wezens hebben. (…).

Wat betreft het voorschrift dat we de moeder moeten laten wegvliegen wanneer we het jong pakken [Deuteronomium 22,6]: de eieren waarop de moeder zit en de jongen die hun moeder nodig hebben zijn over het algemeen ongeschikt als voedsel. Wanneer de moeder dus weggestuurd is ziet ze niet dat haar jongen gepakt worden en voelt ze geen pijn. Meestal zal dit voorschrift echter de mens ertoe brengen het hele nest onberoerd te laten, omdat [de jongen of de eieren] die hij mag nemen in de regel ongeschikt zijn als voedsel.

Als de Wet zegt dat we vee of vogels een dergelijk leed niet mogen aandoen, hoeveel te meer moeten we ervoor zorgen dat we onze medemens geen leed te berokkenen.”

(Maimonides (Mosje ben Maimon, afgekort ‘Rambam’, 1135-1204),
Gids voor de verdoolden, deel III, hoofdstuk 48.)

Tekst 5

“Dit gebod [Deuteronomium 22,6-7] is ook een uitleg van het gebod dat je de moeder en het jong niet beide op dezelfde dag mag doden (Leviticus 22,28). De reden voor beide geboden is dat we niet wreed maar barmhartig moeten zijn. Ook verbiedt de Schrift ons een soort uit te roeien, hoewel het ons toegestaan is exemplaren van de soort te doden [als voedsel]. Maar als je de moeder en het jong op dezelfde dag doodt of hen wegneemt wanneer ze vrij zijn om te vliegen, dan is het alsof je de soort uitroeit.”

(Nachmanides (Mosje ben Nachman, afgekort ‘Ramban’, 1194-1270),
Commentaar op de Tora)

Vragen bij tekst 4 en 5:

Wat is het (belangrijkste) argument in elk van deze commentaren? Welk argument spreekt u het meest aan?
Waar bent u het oneens met de tekst?
Welke van deze ideeën zijn volgens u eventueel nog steeds van belang voor denken over natuurbehoud en onze omgang met dieren? Of vindt u dat deze teksten eigenlijk achterhaald zijn? Waarom is dat dan zo, volgens u?
De Bijbelteksten in dit document zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007