Author Archives: Helpdesk

Opperrabijn Jacobs en hulpbisschop Woorts in gesprek

Bij de tweede bijeenkomst op dinsdag 20 februari jongstleden in Amersfoort in het kader van de Dag van het Jodendom spraken twee kerkleiders vanuit hun joodse en rooms-katholieke betrokkenheid over het thema van de Dag van het Jodendom dat dit jaar gekozen is: ‘Van Generatie op Generatie’.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs benadrukte aan de hand van de metaforen over het aansteken van de kaarsjes bij de menora bij de opvoeding het belang van warmte/liefde, maar soms ook de noodzakelijke strengheid. Het belang van de begrippen nederigheid/bescheidenheid illustreerde opperrabbijn Jacobs aan de hand van de matse (het ongerezen platte brood).

Hulpbisschop Herman Woorts besteedde veel aandacht aan het begrip katholieke identiteit. Hij gaf in een groot aantal voorbeelden aan hoe van jongs af aan kinderen daarbij betrokken worden. Desgevraagd gaf mgr. Woorts aan dat wij van het Jodendom de grote eerbied voor de Tora (de Heilige Schrift) kunnen leren, maar ook de ervaring hoe te overleven in een tijd waar de kerk een minderheid in de samenleving is geworden.

In een eerdere bijeenkomst in hetzelfde kader op 23 januari hadden een rooms-katholieke en een joodse moeder gesproken over de wijze waarop zij in de opvoeding het geloof en traditie proberen over te dragen op hun kinderen en wat zij op die weg tegenkomen.

(foto’s: Jos Kauw)

In Memoriam Conny van Straaten

Conny (Cornelia Margaretha Maria) van Straaten, secretaresse van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap (SRKK) is woensdag 27 december plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. De bisschoppen en collega’s van het SRKK zijn geschokt en bedroefd door haar plotselinge dood en bidden dat ‘de engelen haar mogen geleiden naar het paradijs’.

Vele jaren heeft Conny van Straaten de functie van secretaresse van het SRKK en van de Bisschoppenconferentie met grote inzet en betrokkenheid vervuld. Als ervaren medewerker van het Secretariaat en van de Bisschoppenconferentie was zij een onmisbare schakel in de vele contacten tussen de verschillende bisdommen en andere geledingen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie in Nederland en met andere kerkelijke en maatschappelijke instanties.

Ook binnen het werkveld van de joods-katholieke betrekkingen is Conny vele jaren een belangrijke en trouwe ondersteuning geweest.
Wij zullen haar missen en wensen haar zus sterkte om dit grote verlies te dragen.

Dag van het Jodendom in het aartsbisdom Utrecht

In het kader van de Dag van het Jodendom op maandag 23 januari waren kardinaal W. Eijk, mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, en leden van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het aartsbisdom in Deventer. Ze bezochten het Etty Hillesum Centrum en maakten een wandeling langs historische Joodse plekken in Deventer.

Videoverslag bezoek bisschoppen Joods Historisch Museum

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom bezocht een delegatie van de Bisschoppenconferentie het Joods Historisch Museum.

Het videokanaal van de bisschoppen, KatholiekLeven.nl, was erbij en maakte onderstaande reportage. In die reportage zegt mgr. Woorts over de expositie: “Het is heel bijzonder dat deze tentoonstelling er is. Hele oude Joodse manuscripten, zowel van het museum als een aantal belangwekkende exemplaren die in de Vaticaanse bibliotheek bewaard worden.”

 

Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

Een delegatie van de Bisschoppenconferentie bezocht op 5 januari het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jodendom, die jaarlijks op of rond 17 januari wordt gehouden. Deze Dag van het Jodendom is in het leven geroepen om de kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. In het Joods Historisch Museum bezochten de bisschoppen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is.

Kardinaal Eijk, mgr. Woorts (referent voor de relaties met het Jodendom), mgr. De Jong en mgr. Hendriks waren namens de Bisschoppenconferentie aanwezig, voorzitter mgr. Van den Hende was wegens ziekte verhinderd. Zij werden vergezeld door diverse leden van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

 

De glorie van het Joodse boek

De tentoonstelling ‘De glorie van het Joodse boek’ toont Joodse liturgische en andere boeken die in Europa zijn vervaardigd. De collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt het beginpunt. De aanleiding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat. Tijdens de tentoonstelling zijn ook middeleeuwse topstukken uit de Vaticaanse bibliotheek te zien: deze bibliotheek n bezit een grote verzameling Hebreeuwse manuscripten. Een ander getoond Vaticaans topstuk is het enige nog bestaande afschrift van de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de bibliotheek van het Vaticaan teruggevonden.

Joods cultureel kwartier

Algemeen directeur Emile Schrijver, tevens bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse Boek, leidde het gezelschap rond. Hij gaf voorafgaand een korte introductie op het Joods Historisch Museum, dat het hart vormt van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Daar maken ook de Portugese Synagoge met de eeuwenoude bibliotheek Ets Haim, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum in oprichting deel van uit, zo vertelde hij. Dit Holocaust Museum wil het verhaal van de vernietiging van de Nederlandse Joden vertellen: “daarbij willen we niet alleen vijf jaar ellende laten zien, maar ook de verschillende effecten op de samenleving. Zoals de trauma’s in families: dat is een relevant onderwerp, ook in verband met oorlogsvluchtelingen die nu in Nederland verblijven.”

‘Een onvergetelijke dag’

Read More

Preses Karin van den Broeke spreekster De Dag van het Jodendom 2017

In Dieren zal op 18 januari 2017 Karin van den Broeke spreken op de Dag van het Jodendom 2017. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij beschouwt inzet voor een inclusieve samenleving als een grote verantwoordelijkheid voor haar geloofsgemeenschap.

Landelijk is het thema in 2017: De vreemdeling. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn?

In Dieren spreekt op 18 januari Karin van den Broeke. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. We leven in een plurale samenleving. Verschillende levensbeschouwingen bestaan naast elkaar. Op het wereldtoneel wordt ‘religie’ door sommigen misbruikt om strijd mee te legitimeren. De Nederlandse samenleving is niet spanningsvrij. Tegelijkertijd wijzen velen op de oorsprong van het woord religie, dat ‘verbinden’ betekent. Hoe staat het wat dat betreft met de verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland? Welke verantwoordelijkheid hebben en nemen zij?

De bijeenkomst wordt i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. georganiseerd door de Raad van Kerken Dieren e.o. Aan het eind is er de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

De avond begint om 20.00 uur. De Sjoel is open vanaf 19.30 uur.
Adres: Spoorstraat 34, Dieren

Dag van het Jodendom

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle in het Jodendom. Meer kennis van elkaar leidt tot meer wederzijds begrip. Sindsdien wordt in de Dierense Sjoel aan de Spoorstraat jaarlijks een bijeenkomst gehouden in het kader van ontmoeting en verdieping.

TV serie 50 jaar Nostra aetate – interreligieuze dialoog in Nederland en België

Najaar 2015 zal RKK een vierdelige serie uitzenden over de interreligieuze dialoog in Nederland en België. Aan de hand van thema’s uit het dagelijks leven wordt  getoond wat dialoog betekent. We zijn o.a. te gast in een koosjere keuken en  bij een interreligieuze iftar-maaltijd.  In de laatste aflevering  wordt ingezoomd op de relatie Jodendom-RK Kerk en komt de betekenis van het Conciliedocument  Nostra aetate  voor de dialoog ter sprake. De serie is een coproductie van RKK en KVRO. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom geeft advies.

De KRO zend de serie uit op dinsdag 1, 8, 15 en 22 september telkens rond 16.30 uur. De Katholieke Televisie- en Radio Omroep (KTRO) zend de serie uit in ‘Braambos’ op zondag 20 september, 4 oktober, 1 november en 29 november om 9.00 uur op EEN en om 23.00 uur op CAN