Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

Een delegatie van de Bisschoppenconferentie bezocht op 5 januari het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jodendom, die jaarlijks op of rond 17 januari wordt gehouden. Deze Dag van het Jodendom is in het leven geroepen om de kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. In het Joods Historisch Museum bezochten de bisschoppen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is.

Kardinaal Eijk, mgr. Woorts (referent voor de relaties met het Jodendom), mgr. De Jong en mgr. Hendriks waren namens de Bisschoppenconferentie aanwezig, voorzitter mgr. Van den Hende was wegens ziekte verhinderd. Zij werden vergezeld door diverse leden van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

 

De glorie van het Joodse boek

De tentoonstelling ‘De glorie van het Joodse boek’ toont Joodse liturgische en andere boeken die in Europa zijn vervaardigd. De collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt het beginpunt. De aanleiding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat. Tijdens de tentoonstelling zijn ook middeleeuwse topstukken uit de Vaticaanse bibliotheek te zien: deze bibliotheek n bezit een grote verzameling Hebreeuwse manuscripten. Een ander getoond Vaticaans topstuk is het enige nog bestaande afschrift van de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de bibliotheek van het Vaticaan teruggevonden.

Joods cultureel kwartier

Algemeen directeur Emile Schrijver, tevens bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse Boek, leidde het gezelschap rond. Hij gaf voorafgaand een korte introductie op het Joods Historisch Museum, dat het hart vormt van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Daar maken ook de Portugese Synagoge met de eeuwenoude bibliotheek Ets Haim, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum in oprichting deel van uit, zo vertelde hij. Dit Holocaust Museum wil het verhaal van de vernietiging van de Nederlandse Joden vertellen: “daarbij willen we niet alleen vijf jaar ellende laten zien, maar ook de verschillende effecten op de samenleving. Zoals de trauma’s in families: dat is een relevant onderwerp, ook in verband met oorlogsvluchtelingen die nu in Nederland verblijven.”

‘Een onvergetelijke dag’

Read More

Rondgang door Joods Deventer op 23 januari 2017

Ook de katholieke kerk kent een speciale band met het Jodendom. Ruim 50 jaar geleden heeft de kerk dat in het conciliestuk Nostra Aetate bevestigd. Op de dag voor de week van gebed voor de eenheid met de Christenen (17 januari) wordt dit ook gevierd/ herdacht. Maar dat valt altijd op merkwaardige ogenblikken. Daar om heeft de bisdommelijke werkgroep Kerk en Jodendom een activiteit gepland op maandag 23 januari 2017 in Deventer. We laten ons rondleiden langs plekken van (voormalig) joods leven om ons zo te herinneren dat de joden een deel van ons bestaan zijn. Daarna hopen we een uitleg te krijgen over kosjer en niet- kosjer, gecombineerd met lekkere hapjes.. De tocht begint om 14.00 uur in het Etty Hillesumcentrum en om half vijf is alles al weer voorbij. Deelname kost €7,50. Graag tevoren opgave via lgeurts@heiligelebuinus.nl

Studiedag 14 januari 2017 in Den Bosch

Daags voor de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid en de jaarlijkse viering van de Dag van het Jodendom organiseert het bisdom op zaterdag 14 januari een studiedag rond een thema dat ons allen aangaat: de Vreemdeling.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, waren er in 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht voor conflicten en geweld. Een deel van deze ontheemden zoekt zijn toevlucht in Europa, dus ook in Nederland. Hun komst roept vragen en onzekerheden op. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen.
Daarom willen we met deze diocesane studiedag een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als joden en christenen? Wat zeggen onze joodse en christelijke tradities hierover? We willen ook aandacht besteden aan de andere kant van de thematiek: wat betekent het om vreemdelingen te ontvangen? Wat is gastvrijheid? Hoe zijn wij goede gastheren/vrouwen. Wat zijn de ervaringen binnen onze eigen (geloofs-) gemeenschap. Wat kunnen we leren van onze traditie?

Read More

Dag van het Jodendom met opperrabijn Jacobs (Maastricht 17 januari 2017)

Waar en wanneer? dinsdag 17 januari 2017, in het Apple Park Hotel aan de P. de Coubertinweg 3 te Maastricht van 14.00 – 17.00 uur

De vreemdeling: bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten?
Spreker: opperrabbijn B. Jacobs

De Klankbordgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg nodigt u van harte uit voor de viering van de dag van het Jodendom op 17 januari 2017 in het Apple Park Hotel, P. de Coubertinweg 3 te Maastricht. De dag van het Jodendom, die in verschillende Europese landen wordt gehouden, werd enkele jaren geleden door de Nederlandse bisschoppenconferentie ingesteld voor ons land om de dialoog met en de kennis van het Jodendom te versterken. Enkele malen per jaar worden hiertoe bijeenkomsten gehouden, zoals november jl. in de voormalige synagoge te Meerssen over de joodse wortels van het Onze Vader. Read More

Dag van het Jodendom 26 januari 2017 in Amersfoort

‘Vreemdeling & Gastvrijheid’, Spreker: rabbijn Albert Ringer, Donderdag 26 januari 2017.
St. Franciscus Xaveriuskerk (’t Zand, Amersfoort), Hoor- en Leerzaal. Aanvang 20 uur.
Gratis toegang vanaf 19.30 uur

In 2008 hebben de Nederlandse Bisschoppen een Dag van het Jodendom ingesteld om stil te staan bij de betekenis van het Jodendom voor ons christenen. Samen met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI richten zij zich rond die dag in het bijzonder op de joods-christelijke dialoog. Read More

Dag van het Jodendom in Tilburg (17 en 22 januari 2017)

De Heer is mijn licht en mijn heil
een lees- en luisteravond op de Dag van het Jodendom (17 januari) over psalm 27 –

Joden en christenen behoren tot dezelfde familie. Paus Benedictus XVI heeft joden ooit getypeerd als ‘onze vaderen in het geloof’ en paus Johannes Paulus II sprak over hen als ‘onze oudere broers’. Paus Franciscus ging vorig jaar nog een stapje verder en noemde joden en christenen ‘tweelingen’. Zo zou de nieuwe visie op de verhouding van joden en christenen het beste gekarakteriseerd kunnen worden. Want historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom joodse stromingen die beide teruggaan tot het jodendom uit de eerste eeuw. Read More

15 januari – Lezing ‘Dag van het Jodendom’ in Groningen

 

Waar? Groningen
Wanneer? 15 januari 2017
Wat? Lezing door Dr. Leo Mock en Prof.dr. E.P.N.M. Borgman

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema ‘De vreemdeling’. Het woord ‘vreemdeling’ roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende,  buitenstaander.

De Dag van het Jodendom 2017 wil een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden? Wat zeggen onze religieuze tradities hierover? Read More