Gespreksmateriaal Dag van het Jodendom 2017

Dit jaar staat de Dag van het Jodendom 2017 in het teken van De Vreemdeling. Dr. Tineke de Lange en drs. Leo Geurts hebben gespreksmateriaal gemaakt speciaal voor parochies. Dit materiaal kan ingezet worden op bezinningsavonden. Ook is een suggestie voor verkondiging en voorbeden gemaakt.

De Vreemde

Gastvrij

Suggesties voor verkondiging en voorbeden

Herbergzaam Nederland – de praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie

Preses Karin van den Broeke spreekster De Dag van het Jodendom 2017

In Dieren zal op 18 januari 2017 Karin van den Broeke spreken op de Dag van het Jodendom 2017. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij beschouwt inzet voor een inclusieve samenleving als een grote verantwoordelijkheid voor haar geloofsgemeenschap.

Landelijk is het thema in 2017: De vreemdeling. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn?

In Dieren spreekt op 18 januari Karin van den Broeke. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. We leven in een plurale samenleving. Verschillende levensbeschouwingen bestaan naast elkaar. Op het wereldtoneel wordt ‘religie’ door sommigen misbruikt om strijd mee te legitimeren. De Nederlandse samenleving is niet spanningsvrij. Tegelijkertijd wijzen velen op de oorsprong van het woord religie, dat ‘verbinden’ betekent. Hoe staat het wat dat betreft met de verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland? Welke verantwoordelijkheid hebben en nemen zij?

De bijeenkomst wordt i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. georganiseerd door de Raad van Kerken Dieren e.o. Aan het eind is er de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

De avond begint om 20.00 uur. De Sjoel is open vanaf 19.30 uur.
Adres: Spoorstraat 34, Dieren

Dag van het Jodendom

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle in het Jodendom. Meer kennis van elkaar leidt tot meer wederzijds begrip. Sindsdien wordt in de Dierense Sjoel aan de Spoorstraat jaarlijks een bijeenkomst gehouden in het kader van ontmoeting en verdieping.

Kardinaal Eijk bezoekt Liberaal Joodse Gemeente in Dieren

Vanwege de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ in de R.-K. Kerk bezochten kardinaal Eijk, als aartsbisschop van Utrecht, en mgr. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, op zaterdag 23 januari de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Gelderland. De ontmoeting vond plaats in en bij de sjoel (synagoge) te Dieren.

Read More

Stille tocht in Amersfoort

Op woensdag 27 januari wordt in Amersfoort een Stille Tocht gehouden in het kader van de Dag van het Jodendom. Wij lopen door de oude binnenstad van Amersfoort en staan tijdens deze tocht stil bij het geweld in de wereld en op die plekken, waar joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden verdreven, gedeporteerd en niet meer terugkeerden. Een herdenkingssteen in het trottoir herinnert ons hier aan. Na de tocht is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Leer- en Gehoorzaal van de Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap. Deze tocht is toegankelijk voor alle belangstellenden. Read More

Nieuw Vaticaans document over relatie Kerk & Jodendom

Op 10 december heeft de Vaticaanse commissie voor Interreligieuze dialoog een nieuw document gepubliceerd over de relatie Kerk & Jodendom.  In het stuk van de Vaticaanse commissie staat dat het christendom en het judaïsme onlosmakelijk verbonden zijn en dat God het verbond met de joden nooit verbroken heeft.

Dag van het Jodendom 2016 in Tilburg

“Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen”. Met deze woorden uit psalm 96 besteedt de Petrus en Pauluskerk op zondag 17 januari 2016 aandacht aan de “Dag van het Jodendom”. Deze dag is bedoeld om gestalte te geven aan de positieve visie op het Jodendom die met het Tweede Vaticaans Concilie binnen de Kerk is ontwikkeld. Behalve in Duitsland, Polen en Italië wordt deze dag sinds 2008 ook in Nederland gehouden. De Petrus en Pauluskerk organiseert een bijzondere eucharistieviering (17 januari) en een lezing over de Dode Zee-rollen. Read More

Dag van het Jodendom 2016 in Groningen

Dag en datum: zondag 17 januari 2016, Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Synagoge Folkingestraat, Groningen
Inleiders: Prof. dr. Abram de Swaan en Mgr dr. Gerard de Korte
Thema: Religie en Geweld

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gevierd. Dat is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen, die hiermee jaarlijks bijzondere aandacht willen schenken aan onze ‘oudste broeders en zusters’. Dit jaar is er speciale aandacht voor het actuele thema Religie en Geweld. Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom Groningen/Leeuwarden een studiemiddag in de synagoge Folkingestraat (Groningen) met als inleiders de (inter)nationaal befaamde socioloog Prof. dr. Abram de Swaan, lid KNAW, en onze bisschop en historicus Mgr dr. Gerard de Korte.
Read More