Opperrabijn Jacobs en hulpbisschop Woorts in gesprek

Bij de tweede bijeenkomst op dinsdag 20 februari jongstleden in Amersfoort in het kader van de Dag van het Jodendom spraken twee kerkleiders vanuit hun joodse en rooms-katholieke betrokkenheid over het thema van de Dag van het Jodendom dat dit jaar gekozen is: ‘Van Generatie op Generatie’.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs benadrukte aan de hand van de metaforen over het aansteken van de kaarsjes bij de menora bij de opvoeding het belang van warmte/liefde, maar soms ook de noodzakelijke strengheid. Het belang van de begrippen nederigheid/bescheidenheid illustreerde opperrabbijn Jacobs aan de hand van de matse (het ongerezen platte brood).

Hulpbisschop Herman Woorts besteedde veel aandacht aan het begrip katholieke identiteit. Hij gaf in een groot aantal voorbeelden aan hoe van jongs af aan kinderen daarbij betrokken worden. Desgevraagd gaf mgr. Woorts aan dat wij van het Jodendom de grote eerbied voor de Tora (de Heilige Schrift) kunnen leren, maar ook de ervaring hoe te overleven in een tijd waar de kerk een minderheid in de samenleving is geworden.

In een eerdere bijeenkomst in hetzelfde kader op 23 januari hadden een rooms-katholieke en een joodse moeder gesproken over de wijze waarop zij in de opvoeding het geloof en traditie proberen over te dragen op hun kinderen en wat zij op die weg tegenkomen.

(foto’s: Jos Kauw)

Verslag DvhJ2018 – Aartsbisdom Utrecht

In het kader van de Dag van het Jodendom die de R.-K. Kerk in Nederland sinds 2008 jaarlijks organiseert, bezocht kardinaal Eijk op 17 januari de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente in haar synagoge te Enschede. Thema was dit jaar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Een gedeelde zorg is de secularisatie, zo werd duidelijk tijdens deze bijeenkomst met onder anderen opperrabbijn Jacobs. En de dreiging van antisemitisme is ook anno 2018 dichtbij: voor de Enschedese synagoge staan nog altijd geparkeerde politieauto’s en een wachthuisje. Read More

Verslag DvhJ2018 – Bisdom Den Bosch

Op 14 januari werd in het Bossche Sint-Janscentrum een symposium gehouden over het thema LeDor Vador – Het doorgeven van traditie van generatie op generatie. Sprekers waren Mgr. Gerard de Korte en rabbijn Corrie Zeidler. De heer Geert van Dartel, van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, schreef een verslag.

Ieder jaar wordt in Nederland sinds 2007 op 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. De dag beoogt kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. Ook wil het initiatief de dialoog tussen joden en christenen stimuleren. Inhoudelijk wordt deze dag voorbereid door de Katholieke Raad voor het Jodendom. Dit jaar is het thema ‘Het doorgeven van traditie van generatie op generatie’. Op 14 januari werd in het Bossche Sint-Janscentrum een symposium gehouden over dit thema. Read More

Verslag DvhJ2018 – Bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisschop mgr. Ron van den Hout was zondagmiddag 21 januari jl. gastspreker op de jaarlijkse Dag van het Jodendom in Groningen. Thema van de dag was ”Doorgeven van de traditie”. De bisschop stond stil bij de het verschil in joods en christelijk denken met betrekking tot het thema en de veranderingen in de RK kerk en maatschappij. Het loskoppelen van de vroegere verbinding tussen gezin, katholieke school en Kerk stelt ouders voor nieuwe uitdagingen bij de overdracht van geloof aan jongeren. Tweede gastspreker was emeritus hoogleraar en psychiater prof. Herman van Praag. Zijn lezing was een weergave van zijn laatste boek over ”Slecht zicht, een hommage aan de twijfel”. Een pleidooi in de vorm van een roman over de spirituele zoektocht van een jonge jood onder verschillende joodse stromingen in de tijd van Jezus. De lezing van Van Praag, zelf verhinderd als spreker wegens ziekte, werd voorgedragen door Lex van der Star, vertegenwoordiger van de Progressief Liberale Gemeenschap. Read More

In Memoriam Conny van Straaten

Conny (Cornelia Margaretha Maria) van Straaten, secretaresse van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap (SRKK) is woensdag 27 december plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. De bisschoppen en collega’s van het SRKK zijn geschokt en bedroefd door haar plotselinge dood en bidden dat ‘de engelen haar mogen geleiden naar het paradijs’.

Vele jaren heeft Conny van Straaten de functie van secretaresse van het SRKK en van de Bisschoppenconferentie met grote inzet en betrokkenheid vervuld. Als ervaren medewerker van het Secretariaat en van de Bisschoppenconferentie was zij een onmisbare schakel in de vele contacten tussen de verschillende bisdommen en andere geledingen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie in Nederland en met andere kerkelijke en maatschappelijke instanties.

Ook binnen het werkveld van de joods-katholieke betrekkingen is Conny vele jaren een belangrijke en trouwe ondersteuning geweest.
Wij zullen haar missen en wensen haar zus sterkte om dit grote verlies te dragen.

DvhJ in bisdom Roermond – lezing op 17 januari 2018

woensdag 17 januari 2018, 15.00 – 19.30 uur
in het Seminarie Redemptoris Mater, Blankenberg, Cadier en Keer

Thema: ‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’

PROGRAMMA:

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.30 – 17.00 uur: ‘Van generatie op generatie’, geloofsoverdracht in het gezin door
1. Rabbi Abraham en Eti Cohen
2. Massimo en Patrizia Paloni

17.30 – 19.30 uur: Feestelijk diner Read More

DvhJ 2018 in Amerfsoort (23 januari en 20 februari 2018)

Jaarlijks wordt er binnen de RK-kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze Dag van het Jodendom  is ca 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere landen in Europa plaats. Voor 2018 is het thema Le Dor wa Dor’ , wat vertaald uit het Hebreeuws betekent “van generatie op generatie”.

De Dag van het Jodendom 2018 gaat over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Daar zijn allerlei vragen over te stellen zoals: Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Wie geeft de traditie door en hoe gebeurt dat dan? Etc. Om op deze en vele andere vragen antwoorden te kunnen krijgen zijn er twee avonden georganiseerd met gastsprekers.

De eerste is op dinsdagavond 23 januari 2018. Er zullen die avond twee ‘ervaringsdeskundigen’ – beide moeders – vertellen hoe ze in de opvoeding van hun kinderen de religieuze waarden van de joodse respectievelijk katholieke achtergrond doorgegeven hebben, en dat nog steeds doen. Was het ‘vallen en opstaan’ en onzekerheid over hoe dat aan te pakken ? Wat is belangrijk om door te geven, en welke ondersteuning was er vanuit de eigen gemeenschap ?     Read More